» Macahel Bizimdir İnisiyatifi - Macahel'in ve Macahelli'nin Sesi
Anasayfan Yap Favorilerine Ekle E-Posta Tavsiye Et İletişim Player'i Aç Siteyi Kişiselleştir
   
   
   
 

Ana Sayfa

Yazılar

Dilekçeler

Röportajlar

Haberler

Ziyaretçi Defteri

Bağlantılar

Forum

Resim Galerisi

Videolar

Site Üyeleri

İletişim
 
Üyelik Kullanıcı Adı :  Şifre :  Güvenlik :  Hatırla :    
 
 
Forumdaki Son Cevaplar : Macahel Vakfında alicengiz oyunları mı?..(MacahelBizimdir) CHPli Artvin Belediyesi HES Yapıyor..(Mereta) Getirilerini gördükçe HES desteklenecek..(Mereta) HESler Enerji İthalatını Düşürdü..(Mereta) Hidroelektrik Enerji ve Çalışma Sistemi..(Mereta) Macahel’deki Festival Adlı Gösterinin14’..(Mereta) Sözde Çevrecilik..(Mereta) Borçka Köylere Hizmet Götürme Birliği..(MacahelBizimdir) Elektriği Kesilen Köy, Rüzgar Enerjisind..(Mereta) Macahelin Geleceğine Dair Dışarıdan Bir ..(Maralli) Muhalefet Parti Belgelerinde HESler..(Mereta) Yenilenebilir Enerji ve Çevre..(Mereta) MGK Kararlarında HES..(Mereta) HES karşıtlarını fosil yakıt lobisi kışk..(Mereta) Yenilenebilir Enerji Nedir?..(Mereta)
                
» [ MacahelBizimdir.Org Forum ] [ HES Projeleri ] [ Yenilenebilir Enerji ve Çevre ]
Mereta
[Forum Yöneticisi]MSN : Yazmamiş
Yaş : 47
Cinsiyet : Bay
Mesaj sayısı : 46
Giriş sayısı : 64
Puanı : 0
Konudan aldığı puan : 0
Puan verenler
Konuya Puan ver

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMININ ÇEVRESEL OLUMLU ETKİLERİ

Kamil B.VARINCA, M. Talha GÖN
YTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü, 34349, Beşiktaş-İstanbul
 
kvarinca@yildiz.edu.tr; gonul@yildiz.edu.tr

ÖZET

Enerji kaynakları, üretimlerinde meydana getirdikleri çevresel etkiler ve süreklilikleri ile tercih edilirlikleri değişmektedir. Bu çalışmada, yenilenebilir enerji kaynaklarının sahip olduğu olumlu çevresel etkilerin, fosil yakıtlardan kaynaklanan olumsuz etkilere göre her bir tür kaynak için incelenmesi amaçlanmış ve bu amaçla fosil yakıtlardan kaynaklanan olumsuz etkiler ile yenilenebilir enerji kaynaklarından meydana gelen olumlu etkiler kategorize edilerek kıyaslama yapılmıştır. Sonuçta tüm bu bilgiler ışığında, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik çevresel önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir enerji kaynakları, fosil yakıtlar, çevresel etkiler.

ABSTRACT

Preference of energy resources is depending on their environmental impacts created during thier production and their continuity. In the search, a categorical comparison of fossil fuel sources and renewable energy sources was made in order to review negative and positive aspects of theirs. Finally, by aid of all this information, suggestions were presented related in the matter.

Keywords: Renewable energy sources, fossil fuels, environmental impacts.

1. GİRİŞ

Fosil kaynaklı enerji üretim ve kullanımı, insan ve çevre sağlığı üzerinde olumsuz etkiler meydana getirmektedir. Bu olumsuz etkiler, başta hava kirliliği olmak üzere çeşitli çevre sorunlarının meydana gelmesi ve bunun sonucunda halk sağlığının tehdit edilmesi olarak tanımlanabilir. Mesela kömür yakıldığında, yakılan her gram kömür başına 4 gram karbondioksit (CO2) açığa çıkmaktadır. Gerekli tedbirlerin alınmadığı yanma olaylarında yakılan kömürün dört misli ağırlığında CO2 atmosfere verilerek sera etkisine sebep olunmaktadır [1]. Tüm bu olumsuz etkiler, çevrenin yaşanamaz hale gelmesi ve insan ölümlerine neden olması gibi canlı yaşamını tehdit eden büyük sonuçlar doğurabilecek
düzeydedir.

Gelinen noktada, fosil kaynaklı enerji üretim ve kullanımından kaynaklanan çevresel olumsuzluklar ve fosil kaynakların kısıtlılığı gibi konular göz önünde bulundurulduğunda, çevresel olumsuzlukları az olan ve kaynak kısıtlılığı göstermeyen yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek gerektiği açıkça görülmektedir. Ayrıca, yenilenebilir enerji kaynaklarının sahip olduğu çevresel olumlu etkiler, bu kaynakların fosil yakıtlara kıyasla çevresel açıdan tercih edilmesinin kolay ve yaygınlaşmasının hızlı olmasını sağlayacaktır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının ilk çevresel olumlu etkisi, fosil kaynaklı enerji üretim ve kullanımının meydana getirdiği zararın durdurulması olacaktır. Zararın bir anda durdurulması yeterli olmayacak, fosil yakıtların kullanımından meydana gelen şimdiye kadar ki zararın düzeltilebilmesi için gerekli zaman zarfında da fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması gerekecektir.

İşte bu sebeple, günümüzde klasik enerji kaynaklarına ek olarak, yeni ve yenilenebilir enerji kaynağı olarak isimlendirilen güneş, rüzgâr, jeotermal, hidrojen, deniz-dalga enerjileri ve biyokütle gibi enerji kaynakları üzerine çalışmalar ve araştırmalar yapılmakta ve uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

Devamı: http://www.yildiz.edu.tr/~kvarinca/Dosyalar/Yayinlar/yayin006.pdf

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ÇEVRESEL ETKİLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

*Ahmet ŞENPINAR, **Muhsin Tunay GENÇOĞLU

*Fırat Üniversitesi Teknik Bilimler M.Y.O. Endüstriyel Elektronik Programı – ELAZIĞ
**Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik – Elektronik Müh. Bölümü – ELAZIĞ
asenpinar@firat.edu.tr , mtgencoglu@firat.edu.tr

ÖZET

Dünyada enerjinin önemi her geçen gün artmaktadır. Tüketilen enerji miktarı, günümüzde ülkelerin gelişmiş-lik seviyesini gösterir. Petrol ve kömür rezervlerinin giderek azalması, doğalgazın da kısıtlı olması nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarına olan talep giderek artmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının çevreye olumsuz etkileri, konvansiyonel enerji kaynaklarına göre daha azdır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının mali-yetleri fosil kökenli yakıtlara göre daha azdır, yenilenebilir olduklarından dolayı tükenmezler ve konvansiyo-nel yakıtların aksine çevre ve insan sağlığı için önemli bir tehdit oluşturmazlar. Bu çalışmada; yenilenebilir enerji kaynakları hakkında genel bilgiler verilerek, yenilenebilir enerji kaynaklarının olumlu ve olumsuz çevresel etkileri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Temiz Enerji, Çevresel Etki.

THE COMPARISION OF THE RENEWABLE ENERGY SOURCES IN ENVIRONMENTAL EFFECTS
ABSTRACT

Importance of the energy is significantly increasing in the world. The consumed amount of energy indicates the development level of countries in today. Oil and coal stocks are decreasing fastly, and lack of natural gas sources results in an increasing demand on renewable energy sources. The negative effects of the renewable energy sources are less than conventional energy sources on environment. The cost of the renewable energy sources are less than fossil fuels, and don’t exhausted, and in contrast to conventional fuels they do not important threat to human health and environment. In this study, general information has been given about renewable energy sources and positive and negative environmental effects have been investigated.  

Key Words : Renewable Energy Sources, Clean Energy, Environmental Effect. 

1. GİRİŞ

Enerji, yaşamın sürdürülebilmesi için gerekli temel ihtiyaçlardan biridir. Isıtmada, aydınlatmada, elektrikli aletlerin çalıştırılmasında, taşımacılıkta, sanayide vb. birçok alanda enerji kullanılmaktadır. Ancak enerji kaynaklarının tüketimi, çevresel prob-lemleri de beraberinde getirmektedir.

Dünyamızda enerji ihtiyacı her yıl yaklaşık %4-5 oranında artmaktadır. Buna karşılık, bu ihtiya-cı karşılayan fosil yakıt rezervi ise çok daha hızlı bir şekilde azalmaktadır. En iyimser tahminler bile önü-müzdeki 50 yıl içinde petrol rezervlerinin büyük öl-çüde tükeneceğini ve ihtiyacı karşılayamayacağını göstermektedir. Kömür ve doğalgaz için de uzun sü-reçte benzer bir durum söz konusudur. Ayrıca fosil yakıt kullanımı, dünya ortalama sıcaklığını artırmış, yoğun hava kirliliğinin yanı sıra milyarlarca dolar zarara yol açan sel, fırtına gibi doğal felaketlerin gözle görülür şekilde artmasına neden olmuştur. Bu nedenle insanoğlu fosil yakıt rezervlerinin bitmesini beklemeden temiz enerji kaynaklarına yönelmek zo-rundadır (Görez, Alkan, 2005).

Günümüzdeki enerji sorunu karşısında önem kazanan yenilenebilir enerji kaynaklarından biyo-gaz, üretim koşulları elverişli bölgelerde lokal ge-reksinimlere cevap verebilecek nitelikte görünmek-tedir. Jeotermal enerji temiz ve çevre dostu bir ener-ji kaynağıdır. Özellikle hava kalitesinin korunması-na katkı sağlamaktadır. Güneş enerjisi yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Doğal ısıtma ve soğutma sis-temleri kullanarak binaların gereksiz ve aşırı ticari enerji tüketimlerini önler, çevre dengelerini korur. Doğal ve sağlığa zararsız malzemeler kullanılır, dışa bağımlı değildir. Rüzgar enerjisi kararlı, güvenilir, sürekli bir kaynak olup dışa bağımlı değildir.

2. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAY-NAKLARININ ÇEVRESEL ETKİLERİ

2.1. HİDROELEKTRİK ENERJİ

Hidroelektrik enerji, termik ve nükleer sant-raller gibi ısınmış su, hava emisyonları, kül ve radyoaktif atıklara neden olmayan önemli bir alternatif enerji kaynağıdır. Termik santraller meydana getirdikleri CO2 emisyonları ve bu gazın küresel ısınmaya olan etkileri nedeniyle son 10 yılda olduk-ça gündemdedir.

Enerjinin ülke ekonomisindeki önemi ve çevrenin korunması göz önünde bulundurulduğu zaman, hidroelektrik enerji santralleri en çevre dostu enerji üretim santralleridir(Görez, Alkan, 2005). Ayrıca hidroelektrik santrallerin diğer santral türlerine göre bazı avantajları vardır. Bunlar:

a. Hidroelektrik santraller yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Tesisin yapımından önce faydalanılamayan su, santralle birlikte ülke ekonomisine katılmaktadır. Ayrıca hidroelektrik santrallerin kuruluş, işletme, onarım maliyetleri dışında, ham madde masrafı bulunmamaktadır.
b. Enerji üretiminde kullanılan yöntem çevre ile dosttur. Üretim aşamasında çevreye zararlı hiçbir atık oluşmaz.
c. Biriktirmeli hidroelektrik santraller enerji talebindeki değişmelere kısa zamanda ayak uydurabilirler. Termik santraller ve nükleer santrallerin devreye so-kulup çıkarılmaları uzun zaman almakta ve bu süre zarfında elektrik üretimine katılamayan enerji boşa harcanmaktadır. Bu nedenle biriktirmesiz hidroelek-trik santraller ve termik vb. santraller devamlı çalış-tırılırken, biriktirmeli hidroelektrik santraller çalış-makta olan santrallerin ürettiği elektrikten daha fazla talep geldiğinde devreye sokulurlar(Uğurel, 2000)

Artık büyük göllü barajlar yaparak verimli ta-rım alanları ve tarihsel dokuyu yok eden elektrik üretimi yerine, küçük kapasiteli çok sayıda hidro-elektrik santraller tercih edilmekte ve önerilmektedir (Doğan, 2001).

Hidroelektrik enerjinin avantajları arasında; kirlilik oluşturmaması, pik enerji ihtiyacında çok hızlı devreye girmesi, acil durumlarda hızla devre-den çıkarılabilmesi, dışa bağımlı olmaması ve sadece enerji amaçlı değil, sulama-taşkın amaçlı olarak da kullanılabilmesi sayılabilir. Yatırım maliyetlerinin fazla olması, toplam inşaat süresinin uzun olma-sı, tarıma elverişli arazilerin, yerleşim yerlerinin veya tarihi öneme haiz bölgelerin su altında kalması ve yağışlara bağlı olarak olumsuz etkilenmesi hidrolik enerjinin dezavantajları arasında sayılabilir.

Devamı: www.firat.edu.tr  
..
20.04.2011 12:48:42
         
Macahel Bizimdir İnisiyatifi
» Cevap Mereta
Mereta
[Forum Yöneticisi]MSN : Yazmamiş
Yaş : 47
Cinsiyet : Bay
Mesaj sayısı : 46
Giriş sayısı : 64
Puanı : 0

TÜRKİYE, HİDROELEKTRİK VE TERMİK SANTRALLERE YÖNELMELİ  

SÖYLEŞİ

ODTÜ Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevin SELÇUK ile Söyleşi

(...)

2023- Peki Türkiye ne yapmalı? Enerji üretiminde hangi kaynaklara yönelmeli?

N: Selçuk- Türkiye’nin en büyük birincil enerji kaynağı hidrolik, ikincisi de kömürdür. Doğalgaz ve petrol rezervleri açısından, arama faaliyetlerine başladı ama bugüne kadar elde edilen bulgulardan yola çıkarak, Türkiye’nin fakir olduğunu söyleyebiliriz. O hâlde bizim iki temel kaynağımız var: Hidrolik ve kömür. Hidrolikte mevcut kurulucu gücümüz 12.900 megawatt, yararlanılabilecek ek potansiyelimiz ise 35.500 megawatt. Yâni bugünkü kurulu gücün 3 katı kadar bizim ekonomik olarak üretilebileceğimiz hidrolik enerji kaynağımız var. Kömüre gelince mevcut kurulu gücümüz 9.100 megawatt, yararlanabilecek ek potansiyel ise 10.300 megawatt. Hidrolikten daha az tabiî ki ama var. Hidrolik enerjiye o yüzden önem vermeliyiz.

Hidrolik enerji elektrik üretiminde yüzde 25, kurulu güçte yüzde 33 paya sâhip. Yenilenebilir enerji kaynağı olması sebebiyle sürdürülebilir kalkınmada rolü çok büyük. Dünya genelinde uygulanan yenilenebilir enerjiye ağırlık verilmesi politikasında Türkiye’yi güçlü bir konuma taşıyor bu durum. Yâni “biz zaten yenilenebiliri kullanıyoruz” diyebiliriz. Hidrolik enerjiden en üst düzeyde yararlanılması şart ve şart. Türkiye’nin hâlen yüzde 36 olan ekenomik yapılabilir hidrolik potansiyelini değerlendirme oranını üye olmak istediği AB’deki yüzde 72’ler seviyesine çıkarması için, hidroelektrik santraller yapılmasına öncelik verilmelidir. Bugün gelişmiş ülke kategorisinde bulunan ülkeler ilk önce kendi hidrolik enerji kaynaklarını sonuna kadar kullanmışlardır.

Bizim daha oranı yüzde 36’dan yüzde 72’ye çıkartmamız gerekiyor, dolayısıyla büyük bir potansiyel var. Türkiye’nin ilk yapması gereken iş bu. Türkiye’nin hidrolikten sonraki en büyük enerji kaynağı kömür, ancak 1985’den sonra kömür ve hidroliğe ayrılan pay gerilemiş, doğalgaza önem verilmiştir. Dolayısıyla Türkiye’nin bu hususa dikkat etmesi gerekir. Almak için imza attığı doğalgazı başka ülkelere satması gerekmektedir. Doğalgaz tabiî ki daha temiz bir yakıttır. Doğalgazın evlerde kullanılması, doğalgazın küçük sanayide kullanılması ideal hedeflerdir, ancak doğalgazdan elektrik üretmek pahalıdır. Benim üstünde ısrarla durduğum konu budur. Eğer Türkiye ihracat yapmak istiyorsa sanayiye ucuz, kaliteli ve kesintisiz elektrik temin etmelidir. Hiçbir ülke sanayileşmeden ihracat yapamaz, sanayileşmemiş bir ülke hiçbir zaman turizm geliriyle kalkıp G8 ülkesi olamaz. Dolayısıyla burada kendimi aldatmamız lâzım. Otelcilikle bu iş yürütülemez. Kömürün oluşturduğu çevre dezavantajlarının ise daha temiz ve verimli yakma teknolojilerine ağırlık verilmek sûretiyle bertaraf edilmesi gerekmektedir.

Karbondioksitin Küresel Isınmaya Yol Açtığı İspatlanmış Değil

2023- Enerji üretiminin çevre ile ilişkisini değerlendirir misiniz?

N. Selçuk- Yenilenebilir enerji olarak adlandırılan rüzgâr, güneş, jeotermal ve hidrolik enerji kullanımının doğanın dengesini korumak açısından en önde gelen seçenekler olduğunu zaten biliyoruz. Ancak günümüz şartlarında sâdece bu teknolojileri harekete geçirerek değil kalkınmak, insanoğlunun hiçbir zaman kabul etmediği, yerinde sayan bir hayat tarzını bile sağlamak mümkün değildir. Elektrik üretiminde gelecekte teknolojik gelişmeler sonucunda daha yüksek pay sâhibi olması muhtemel nükleer enerji uygulamalarında ise henüz atık yönetimi sorunları çözülememiştir.

Dünya yeniden nükleer enerjiye yeni santral türleriyle dönecektir. Fosil yakıta dayalı enerji üretimi çevre konusundaki hassasiyetlere rağmen dünyanın enerji projeksiyonlarında hâkimiyetini sürdürmektedir. Fosil yakıtla enerji üretiminde çevreye olan zararı en aza indirmek için uygulamalar geliştirilmekte ve başarıyla tatbik edilmektedir. Enerji üretimi olarak baktığımız zaman şunu söyleyebiliriz: Ülkemiz sanayileşmek durumundadır ve dolayısıyla temiz enerjiye ihtiyacı vardır. Ama ülkemizin gerek karbondioksit, gerek kükürt dioksit, gerek azot oksit emisyonları sanayileşmiş ülkelere kıyasla çok düşük düzeydedir. Türkiye 35 OECD ülkesi arasında kişi başına elektrik tüketimi ve karbon emisyonunda son sırada yer alıyor. AB çevre mevzuatına Çevre Bakanlığı’nın bazı yönetmeliklerinde olduğu gibi birebir uyulması hâlinde sanayicimizin ciddî yatırımlar yapması gerekecektir. AB fonlarının bu amaçla kısa vadede kullanılmayacağını da görüyoruz. Bu durumda sanayicimiz bu yatırımı kendisi yapmak zorunda kalacak, bu ise üretim ve ihracatımızı olumsuz yönde etkilenecektir. Nitekim birçok tekstil fabrikası şu anda Mısır’a taşınmak üzere… Çünkü kullandığı enerji pahalı ve Çin, Hindistan gibi ülkelerle ihracatta rekabet edemiyor.

Biz niye AB’nin bu yönetmeliklerine uyalım? Çünkü Yunanistan 10 küsur senedir AB’ye üye. Bulgaristan ve Macaristan yeni üye oldu. Bunlara AB ayrıcalıklar tanıyor. AB, 2010 yılında sera gazı emisyonlarını 1990 seviyesinin yüzde 8 altına indirmeyi hedeflerken, Yunanistan 2010 yılında sera gazı emisyonlarını 1990 seviyesinin yüzde 25 üstüne çıkartma ayrıcalığını elde etti AB’den. Bu sayede elektrik üretiminde Afşin-Elbistan kalitesindeki linyitini büyük oranda kullanma hakkını aldı. Kendisi için bu ayrıcalığı müzakerelerde sağladı Yunanistan. Biz ise burada AB ne yapıyorsa ondan daha sıkısını yapmaya çalışıyoruz. Bunu yapmak zorunda değil Türkiye. Türkiye bu gerçekleri ortaya koyacak, AB ülkelerine 1850’lerde sanayinin gelişmesi esnasında yaptıklarını hatırlatacak ve kendi sanayisinin gelişmesi için yapması gerekenlerden taviz vermeyecek ve ayrıca Türkiye zaten önemli bir oranda temiz enerji kullanıyor. OECD ülkeleri sıralamasında dediğim gibi en sonuncu karbon emisyonu açısından. Bu hakkı Türkiye AB’den müzakerelerde almak zorunda. Ama maalesef ben böyle bir işaret görmüyorum önümüze ne konursa imzalanıyor; AB’ye üye olalım diye. Türkiye her şeyden önce ulusal çıkarlarını korumak zorunda. Her ülke çünkü bunu yapıyor. Bu nedenle Türkiye, AB’nin çevre mevzuatına uyum sağlamayı ve bu konularla ilgili protokollere taraf olmayı, ekonomik gelişmesini tamamlayana kadar ertelemelidir.

(...)

Kaynak: 2023 Dergisi Sayı:71

Tamamı:Bağlantı adresi Sadece üyeler içindir!http://www.enerji2023.org/index.php?option=com_content&view=article&id=98:tuerkye-hdroelektrk-ve-termk-santrallere-yoenelmel&catid=8:hdrolk&Itemid=118
..
20.04.2011 13:40:27
         
Macahel Bizimdir İnisiyatifi
[1]
                

» Forum istatistikleri
Foruma Açılan son 5 konu
Açan
Forum istatistikleri
Macahel Vakfında alicengiz oyunları mı?..
MacahelBizimdir
CHPli Artvin Belediyesi HES Yapıyor..
Mereta
Getirilerini gördükçe HES desteklenecek..
Mereta
HESler Enerji İthalatını Düşürdü..
Mereta
Macahel’deki Festival Adlı Gösterinin14’..
Mereta
Forumdaki 3 Kategoride 10 Forum var, Bu forumlara açılan 60 Konuya 26 Cevap yazıldı..
İyiki Doğdunuz Nice yıllara.. Bugün Doğan yok!
Son Girişler MacahelBizimdir 61223580.dk Önce rgulbin 601763840.dk Önce Mereta 657018120.dk Önce mustafaozbas 658260109.dk Önce arif_08 718842435.dk Önce muhammethuseyin 720000079.dk Önce koza77 720084132.dk Önce Maralli 720683470.dk Önce mereta08 776993812.dk Önce urfamerkez 777101525.dk Önce
Macahel Bizimdir İnisiyatifi
2002-2016 © Copyright Macahel Bizimdir İnisiyatifi
Website motorumuz © 2006-2007 ByCafer & Aspsitem tarafindan üretilip gelistirilmistir.
Macahel Bizimdir E-Posta Grubu (Sadece Macahelliler)
E-posta:
Genel