Sıla

Çıkarsan Macahel'in tepesine eğer

Eğmezsen başını aya yıldıza değer

Küçük iken sevmediğim o sarp yerleri

Gurbette insan nasıl da özlermiş meğer


***


Çı-kar-san Ma-ca-he-lin te-pe-si-ne e-ğer (13 hece)

Eğ-mez-sen ba-şı-nı a-ya yıl-dı-za de-ğer (13 hece)

Kü-çük i-ken sev-me-di-ğim o sarp yer-le-ri (13 hece)

Gur-bet-te in-san na-sıl da öz-ler-miş me-ğer (13 hece)

15.12.2011


Haberin kaynağı : http://www.macahelbizimdir.org
Macahel Bizimdir İnisiyatifi