Macahel’de İstenmeyen GEF-II, Yörede Bina Yapıyor!

2000 yılında başlayan ve bu yıl (2006) sona ermesi beklenen GEF-II Projesi, yöredeki tepkilere rağmen uygulanmaya devam ediyor. Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi adını taşıyan Proje, yöredeki biyolojik çeşitliliği tespit edici flora ve fauna çalışmalarının yanı sıra doğal kaynak yönetimi konusunda halkın katılımının olduğu bir yönetim tesisi öngörüyordu. Ancak halkın yaşam alanlarını sınırlayıcı, yol yapımını engelleyici yaklaşımlar ve yörede istenmeyen bir diğer kuruluş olan Tema ile olan ilişkiler nedeniyle katılımcı yönetim tesis edilemediği gibi, bu ve benzeri nedenlerle yöre kamuoyu, projenin uygulanmasına karşı çıkıyor. Yörenin korunmuş doğa örtüsü ve doğayı koruyucu mevcut başarılı geleneksel uygulamalar nedeniyle Macahel’in pilot bölge seçilmesi haklı bulunmuyor. Camili Köyler Birliği’nin Projeyle ilgili kamuoyu araştırmasına göre, ankete katılanların büyük çoğunluğu projenin yörede uygulanmasını istemiyor.

Doğaya karşı herhangi bir tehdit olmamasına rağmen, ilgisiz bir şekilde Efeler-Gorgit’in Tabiatı Koruma Alanı ilan edilmesi, hemen ardından koruma ve kullanma sorunu olmadığı halde GEF-II Projesinin gelmesi ve son olarak Efeler’deki bölgeyi mutlak koruma zonu, ormanlık alanları tampon (geçiş) zonu ve yaşam alanlarını geçiş (gelişme) zonu şeklinde parselleyen Biyosfer Rezerv Alanı ilanının gerçekleştirilmesi ve bu ilanda yöre kuruluşlarının devre dışı bırakılması, bu süreç hakkında soru işaretleri oluşturuyor.

Yörede kontrolsüz şekilde gelişen turizmin, yörenin geleceği açısından en önemli tehlike oluşturduğu GEF-II Projesi hazırlık çalışmalarında uzmanlarca ifade edilmesine rağmen, uygulamada kontrolsüz turizme destek verildiği belirtiliyor. Yörenin askeri yasak bölge olmasının, bu konuda dolaylı da olsa bir kontrol sağlamasına karşın, Tema ile birlikte yasak bölgenin daraltıldığı ve alternatif bir kontrolün halen mevcut olmadığı biliniyor.

Yöredeki tepki ve uygulamadaki başarısızlıklara rağmen, GEF-II’nin yörede “Ziyaretçi Merkezi ve Lojman İnşaatı” yapacağı, projenin resmi internet sitesindeki ihale davetinden anlaşılıyor. Kontrolsüz turizme yönelik bir mekanizme geliştirilmemişken, ziyaretçi merkezi yapılması şüpheyle karşılandığı gibi, bunun amacının ne olduğu, ne şekilde işletileceği bilinmiyor. Bunun gibi lojman inşaatı da aynı belirsizlikleri taşıyor. Ayrıca yapılacak binanın yörenin ahşap mimarisiyle uyum içinde olup olmayacağı, inşaatı kimin gerçekleştireceği de merak ediliyor. Bu girişimle ilgili olarak, hibe fonların yöre doğasını koruyucu faaliyetlerde kullanılmadığı, tamamen personel ödemeleri ve lüks sayılabilecek araç-gereç alımlarında harcandığı, yapılması planlanan inşaatın da sonuçta doğayı korumayla ilgisiz, atıl bir yapılaşma olduğu yorumları yapılıyor. Temanın da yörede istenmemesine rağmen problemli bir şekilde askeri yasak bölgede bina kurması ile yine yörede tepki gören GEF-II’nin bu faaliyeti arasındaki benzerliğe dikkat çekiliyor.

Projenin yerel yönetim sitesi (www.camili.gov.tr) yerine merkezi yönetim sitesinde (http://www.gef-2.org/tr/haber.asp?id=6&sid= ) yer alan ihale daveti şöyle:


İhaleye Davet

CAMİLİ PİLOT PROJE BÖLGESİ ZİYARETÇİ MERKEZİ VE LOJMAN İNŞAATI İHALESİ


1. Türkiye Cumhuriyeti, Çevre ve Orman Bakanlığı, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası(Dünya Bankası)’ndan Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesinde kullanılmak üzere bir hibe almıştır ve bu hibenin bir bölümünü Camili Pilot Proje Bölgesi Ziyaretçi Merkezi ve Lojman İnşaatı sözleşmesi kapsamındaki geçerli ödemeler için kullanmayı planlamaktadır.

2. Çevre ve Orman Bakanlığı, Camili Proje Yönetim Birimi, firmaları Artvin İli, Borçka İlçesi, Camili Pilot Proje Sahası içerisindeki Ziyaretçi Merkezi ve Lojman İnşaatı işinin yapımı için kapalı teklif usulüyle teklif vermeye davet etmektedir.

3. Bu işle ilgili belirlenen asgari yeterlilik şartları aşağıda belirtilmiş olup, teklif sahiplerinin bu şartların tamamını sağlamaları beklenmektedir.


* Son 3 (üç) yıl içerisinde gerçekleştirilmiş toplam inşaat işlerinin, hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş cirolarının verilen katsayılarla 2005 yılına çevrilmiş (çevirme katsayıları: 2004=1,116; 2003=1,295: 2002=1,685) tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 750.000 YTL’ye eşdeğer olması;

* Müteahhidin son 5 (beş) yıl (2001-2005) içinde; bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette ve karmaşıklıkta toplam 5.000 m2 (kapalı alan) bina inşaatını, (prefabrik ve çelik yapılar hariç olmak üzere, konut, kamu hizmet binası, okul, otel, vb. betonarme inşaatlar benzer inşaatlar olarak kabul edilecektir.) ve tek bir sözleşme kapsamında en az 1.000 m2 (kapalı alan) bina inşaatını ve ilgili alt yapısını yapmış olmak koşuluyla, süresinde, şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Tamamlanmamış işler için, % 70’i bitmiş olmak kaydıyla, tamamlanan kısmın yukarıdaki şartları karşılaması beklenmektedir;

* En az 100.000 YTL olmak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir belgenin (teyidi ile birlikte) sağlanması zorunludur.

* Benzer tür inşaat işlerinde tecrübeli kilit personel,

* İhalelere katılma yasağı olmadığına dair beyanname,

* Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu davalarla ilgili bilgiler,

* Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve istenen diğer belgeler


4. İhale Dokümanları, 100,00 YTL’nin T.C.Ziraat Bankası Ankara Atatürk Orman Çiftliği (A.O.Ç) Şubesindeki (1460) 6288792-5001 nolu GEF-2 YTL hesabına yatırılması karşılığında alınacak olan Banka Dekontu’nun ve idareye hitaben hazırlanan yazılı müracaatın ibraz edilmesi karşılığında aşağıda verilen adresten temin edilebilecek olup, ilgilenen teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aynı adresten temin edebilirler. Dokümanları almak için yatırılan bedel hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.

Çevre ve Orman Bakanlığı
Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi (GEF II)
Camili Proje Yönetim Birimi
Adres:Gündoğdu Mah. Borçka/ARTVİN
Tel: 0 466-415 13 03
Faks:0 466-415 10 71

6. Teklifler, Teklif Açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve Yeni Türk Lirası cinsinden verilecek olan Teklif Bedelinin en az % 3'ü oranındaki bir “Geçici Teminat”la birlikte yukarıda belirtilen adrese 03 Nisan 2006, saat 14:00’e kadar teslim edilmelidir.

7. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aşağıda belirtilen adreste 03 Nisan 2006 tarihinde saat 14:00 de açılacaktır. Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.

ADRES:

Çevre ve Orman Bakanlığı
Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi (GEF II)
Camili Proje Yönetim Birimi
Adres:Gündoğdu mah. Borçka/ARTVİN

Açılış Yeri ve Saati: Camili Proje Yönetim Birimi Toplantı Salonu, Saat 14:00


Haberin kaynağı : http://www.macahelbizimdir.org
Macahel Bizimdir İnisiyatifi