Biyosfer Rezervinin İptali için UNESCO'ya Başvuru

Bilindiği gibi bir süre önce yöremiz [Artvin-Camili (Macahel)], GEF-II Camili Yönetiminin girişimiyle yapılan başvuru üzerine UNESCO tarafından biyosfer rezervi olarak ilan edilmiş ve "koruma" altına alınmıştır.

Yapılan bu başvuru ve ilan tamamen bir oldu bitti şeklinde gelişmiş olup, buna ilişkin olarak, başta yöre halkının ve yöreyi oluşturan 6 köyün yerel idare birliği ve tek muhatap kamu tüzel kişiliği olan Camili Köyler Birliği'nin (Birlik, 6 köy meclisinin ortak kararı üzerine Bakanlar Kurulu'nun izniyle kurulan ve tüm yöre halkının tabii üyesi olduğu bir mahalli idare birliğidir) bilgi ve katılımı hiçbir şekilde söz konusu değildir. Aksine Camili (Macahel) yöresi bu tip yasaklayıcı ve müdahaleci koruma anlayışına ve sistemine karşı olduğunu daha önce Tema Vakfı ve son olarak GEF-II Projesi aleyhine topladığı imzalar ve verdiği dilekçelerle net bir şekilde ortaya koymuştur.

Yöre insanının ve yerel idaresinin katılımının olmaması bir yana, buna ilişkin muhalafetinin açıkça ortada olmasına ve bilinmesine rağmen, Proje metni itibariyle "katılımcı yönetim"i temel ilke ve yönetim prensibi olarak benimsemesi gereken GEF-II Yöneticileri, yörenin koruma alanı ilan edilmesinde ısrarcı olmuşlar, yürüttükleri projeye ve yöre kamuoyunun bilinen tepkisel görüşüne açıkça aykırı davranmışlar ve böylece görevlerini kötüye kullanmışlardır. Bunda birtakım sözde çevreci kuruluşların ve özellikle biyosfer rezervinin ülkemizde ilk defa ilan ediliyor olmasından kaynaklanan kişisel prestij ve makam kaygısının rol oynadığı düşünülmektedir. Ancak Camili'nin (Macahel'in) kimsenin kişisel makam-prestij basamağı olmadığı, aslolanın yörede yaşayan insanların mevcut ve gelecekteki yaşam koşulları olduğu bilinmelidir.

Konunun bir başka dikkat çekici yönü ise, biyosfer rezervinin ilan koşulları arasında yerel halkın yönetime katılımının yer alıyor olmasına rağmen, bu konuda hiçbir araştırma yapılmaksızın veya yöre halkının olumsuz tavrının bilinmesine rağmen UNESCO Türkiye temsilciliğinin ve diğer yetkililerin de bu başvuruda rol almış olmalarıdır.

Bu düşüncelerle tamamen yöre halkının ve yerel yönetiminin iradesi dışında ilan edilen ve dolayısıyla uygulanma şansı mümkün olmayan bu statünün iptali için UNESCO’ya aşağıdaki başvuru yapılmıştır:

İNGİLİZCE:

Dear Sir/Madam,

We are inhabitants of Camili Biosphere Reserve (Turkey), which has been added to the World Network of Biosphere Reserves of UNESCO’s Man and the Biosphere (MAB) Programme, by Bureau of MAB’s International Coordinating Council during its meeting on June 27 to 29 at UNESCO Headquarters in Paris.

However, as local community, NGOs and local governance, we definetely don’t adopt this decision and we require the cancellation of this addition, because of following reasons. We believe that some false statements have been presented about Camili in preparing (application) process for designation.

1. In your Press Release No 2005-76, Biosphere Reserves defined, word-for-word:“Biosphere Reserves are places recognized under MAB where local communities are actively involved in governance and management, research, education, training and monitoring, promoting both socio-economic development and biodiversity conservation”. Firstly, we must certainly express that the local community of Camili aren’t involved in governance and management or other activities, actively or passively. The community has no information about application process and this designation. Also there was no participation of local governance (village headmen of six villages and specially Union of Camili Villages) and local NGOs (Macahel Charitable Corporation, Environmental Foundation for the Protection and Development of Camili (Macahel) and Macahel is Ours Initiative) at this process. Furthermore, Macahel is Ours Initiative has opposed this application, because of probable local reactions. Consequently, we think that, there aren’t basic criterions of Biosphere Reserves in Camili.

2. Secondly, there are big problems related organizing of zonation. The core area of Camili has been designated without participation of local authorities and although their oppositions. Also we believe that the designation of core area is unlawful and it can be cancelled by administrative authorities or administrative courts. In addition, the other zonations (buffer zone, transition area) aren’t recognized by local community.

3. Finally, we must state that the local community of Camili realize the biodiversity of Camili and importance of conservation. We have, over a long period of time, traditional and ingenious land-use practices which do not deplete the natural resources and which must be officially recognized and organized for future. However we refuse prohibitory and interferatory conservation models (both national and international models). Such models cause serious reactions among local community and hostile activities against natural resources. So we don’t adopt the zonations system (especially core area) of biosphere reserves. Despite of our traditional and ingenious practices, we don’t believe that there is a necessity for such zonation. Also there isn’t a serious threat against nature of Camili, that necessitate such zonation or other prohibitory conservation models.

All of above-mentioned reasons are valid for refusing of GEF-II Project (Biodiversity and Natural Resource Management Project) which Camili is a pilot area. The same false statements about Camili have been presented at GEF-II workshops for designation. The participation of local authorities and community wasn’t and yet isn’t at any stage of Project.

Consequently; we seriously require the cancellation of designation of Camili Biosphere Reserve.


Union of Camili Willages
(a union of local governances)

web site:
www.camilibirlik.org
e-mail: camili@camilibirlik.org

Macahel(Camili) is Ours Initiative
(one of the local NGOs)

web site:
www.macahelbizimdir.org
e-mail:macahel@macahelbizimdir.org

TÜRKÇE:

Sayın Beyefendi/Hanımefendi,

Bizler, UNESCO’nun İnsan ve Biyosfer (MAB) Programının Dünya Biyosfer Rezervleri Ağına, MAB (İnsan ve Biyosfer) Bürosunun Uluslar arası Koordinasyon Konseyi’nin, UNESCO’nun Paris’teki merkez binasında, 27 Hazirandan 29 Hazirana kadar süren toplantısında eklenen Camili Biyosfer Rezervi (Türkiye) sakinleriyiz.

Ancak, yerel toplum, Sivil Toplum Kuruluşları (STKlar) ve yerel yönetim olarak, kesinlikle bu kararı benimsemiyoruz ve aşağıdaki sebeplerle bu ilavenin iptalini talep ediyoruz. Belirleme için hazırlık (başvuru) sürecinde, Camili hakkında gerçeğe aykırı beyanlar sunulduğuna inanıyoruz.

1. No 2005-76 Basın Bildirinizde, Biyosfer Rezervleri aynen şu şekilde tanımlanmıştır: “Biyosfer Rezervleri, yerel toplumların, yönetim ve idareye, araştırma, eğitim, talim ve gözetime, gerek sosyo-ekonomik gelişmeyi gerekse biyo çeşitliliği korumayı geliştirmeye aktif olarak dahil oldukları ve suretle MAB kapsamında tanınan alanlardır.” İlk olarak, kesin bir şekilde ifade etmeliyiz ki, Camili yerel toplumu, yönetim ve idareye veya diğer faaliyetlere, aktif ya da pasif olarak katılmamaktadır. Toplum, başvuru süreci ve bu belirleme hakkında bir bilgiye sahip değildir. Ayrıca, bu süreçte, yerel idarenin (altı köy muhtarları ve özellikle Camili Köyler Birliği) ve yerel STKların (Macahel Vakfı, Camili Derneği ve Macahel Bizimdir İnisiyatifi) katılımı olmamıştır. Üstelik, Macahel Bizimdir İnisiyatifi, bu başvuruya, olası yerel tepkiler nedeniyle karşı çıkmıştır. Sonuç olarak, Camili’de biyosfer rezervinin temel kriterlerinin olmadığını düşünüyoruz.

2. İkinci olarak, bölgelemenin (zonlamanın) düzenlenmesiyle ilgili büyük problemler vardır. Camilinin çekirdek alanı (mutlak koruma zonu), yerel otoritelerin katılımı olmaksızın ve onların karşı çıkmalarına rağmen belirlenmiştir. Ayrıca çekirdek alanın belirlenmesinin hukuka aykırı olduğuna ve idari makamlar veya idare mahkemeleri tarafından iptal edilebileceğine inanıyoruz. Buna ilaveten diğer bölgelemeler (tampon bölge, geçiş alanı) yerel toplum tarafından onaylanmamaktadır.

3. Son olarak, belirtmeliyiz ki, Camili yerel toplumu, Camilinin biyolojik çeşitliliğinin ve korumanın öneminin farkındadır. Bizler, uzun bir süredir, doğal kaynakları tüketmeyen ve gelecek için resmi olarak tanınması ve düzenlenmesi gereken geleneksel ve başarılı toprak kullanımı uygulamalarına sahibiz. Ancak yasaklayıcı ve müdahaleci koruma modellerini (gerek ulusal gerekse uluslar arası) kabul etmiyoruz. Bu gibi modeller, yerel toplum arasında ciddi tepkilere ve doğal kaynaklara karşı düşmanca faaliyetlere neden olmaktadır. Bu nedenle biyosfer rezervinin bölgeleme sistemini (özellikle çekirdek alan) benimsemiyoruz. Geleneksel ve başarılı uygulamalarımıza rağmen, bu gibi bir bölgelemeye gerek olduğuna inanmıyoruz. Ayrıca, Camili doğasına karşı, bu gibi bir bölgelemeyi veya diğer yasaklayıcı modelleri gerektirecek ciddi bir tehdit yoktur.

Yukarıda belirtilen nedenlerin tümü, Camilinin pilot alan olduğu GEF-II Projesini (Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi) reddetme için de geçerlidir. Camili hakkında aynı gerçeğe aykırı beyanlar, belirleme için GEF-II hazırlık çalışmalarında sunulmuştur. Projenin herhangi bir sürecinde yerel makamların ve toplumun katılımı olmamıştır, halen yoktur.

Sonuç olarak, Camili Biyosfer Rezervinin belirlenmesinin iptalini şiddetle talep ediyoruz.


Camili Köyler Birliği
(Yerel idare birliği)
web site:
www.camilibirlik.org
e-mail: camili@camilibirlik.org

Macahel (Camili) Bizimdir İnisiyatifi
(Yerel sivil toplum kuruluşu)
web site:
www.macahelbizimdir.org
e-mail:macahel@macahelbizimdir.org


Haberin kaynağı : http://www.macahelbizimdir.org
Macahel Bizimdir İnisiyatifi