Kanun Değişikliğinin Gerekçesinde Camili....

Dönem : 22
Yasama Yılı : 2
T.B.M.M. (S. Sayısı : 340)

Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/729)

T.C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 29.12.2003
Sayı : B.02.0.KKG.0.10/101-771/5768

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 5.12.2003 tarihinde kararlaştırılan “Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

Recep Tayyip Erdoğan

Başbakan

GENEL GEREKÇE

18.12.1981 tarihli ve 2565 sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu gereğince Türkiye kara hudutları boyunca birinci ve ikinci derece kara askerî yasak bölgeler kurulmuştur. Söz konusu askerî yasak bölgeler içerisinde Ağrı Dağı, Ani Harabeleri, Artvin-Camili bölgesi gibi tarihî ve turistik yerler bulunmaktadır. Bu tarihî ve turistik yerleri ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin fotoğraf ve film çekim taleplerine, 2565 sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (e) bendi ile 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi gereğince izin verilememektedir. Bu da anılan bölgelerin turizmini, tanıtımını ve kalkınmasını olumsuz etkilemektedir.

Türk vatandaşlarının ikinci derece kara askerî yasak bölgeler içerisinde oturmaları, seyahat etmeleri, ziraî faaliyetlerini ve sanatlarını icra etmeleri serbest olduğundan, Türk vatandaşlarının bu bölgelerde fotoğraf ve film çekimi yapmalarının kontrolünde güçlüklerle karşılaşılmaktadır.

2565 sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu, birinci ve ikinci derece kara askerî yasak bölgeleri içerisinde fotoğraf ve film çekimi gibi konularda Genelkurmay Başkanlığı tarafından izin verilebileceğine dair bir istisna tanımamıştır. Bu şekilde bir istisnanın tanınmaması, ülkenin tanıtımına ve turizmine zarar verecek nitelikte değerlendirilmektedir.

Tasarı ile; ülkemizin tanıtımına ve turizme katkı sağlamak amacıyla, birinci ve ikinci derece kara askerî yasak bölgeleri içerisinde fotoğraf ve film çekimi gibi konularda günümüz şartları dikkate alınarak, Genelkurmay Başkanlığı tarafından izin verilebilmesine imkân sağlanması amaçlanmaktadır.

--------------------------------------------------
ASKERÎ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 5082
Kabul Tarihi : 27.1.2004

MADDE 1. - 18.12.1981 tarihli ve 2565 sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

e) Bölgenin fotoğraf ve filminin çekilmesi, harita, resim ve krokisinin yapılması, not alınması veya harita uygulaması gibi faaliyetlerde bulunulması, bölgenin savunma ve güvenlik tedbirlerini aksatacak, bozacak ve açıklayacak cihazlar kullanılması, bu amaçla görevlendirilmiş olanlar ile Genelkurmay Başkanlığı tarafından izin verilmiş olanlar dışındakilere yasaktır.

MADDE 2. - 2565 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

h) Bölge içindeki askerî tesislerin ve bölgeden birinci derece kara askerî yasak bölgelerinin dürbünle gözetlenmesi, bölgenin fotoğraf ve filminin çekilmesi, harita, resim ve krokisinin yapılması, not alınması veya harita uygulaması gibi faaliyetlerde bulunulması, bölgenin savunma ve güvenlik tedbirlerini aksatacak, bozacak ve açıklayacak cihazlar kullanılması, bu amaçla görevlendirilmiş olanlar ile Genelkurmay Başkanlığı tarafından izin verilmiş olanlar dışındakilere yasaktır.

MADDE 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

-----------------------------------------------
DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCEKİ MADDE METİNLERİ

Birinci derece kara askeri yasak bölgelerinde uygulanacak esaslar:

Madde 7 - 1. Birinci derece kara askeri yasak bölgelerinde aşağıdaki esaslar
uygulanır.

(....)
e) Bu amaçla görevlendirilmiş olanlar dışında bölgenin fotoğraf ve filminin çekilmesi, harita, resim ve krokisinin yapılması, not alınması veya harita uygulanması gibi faaliyetlerde bulunmak ve bölgenin savunma ve güvenlik tedbirlerini aksatacak, bozacak ve açıklayacak cihazlar kullanmak yasaktar.

İkinci derece kara askeri yasak bölgelerinde uygulanacak esaslar:

Madde 9 - İkinci derece kara askeri yasak bölgelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır.

h) Bölge içindeki askeri tesislerin ve bölgeden birinci derece kara askeri yasak bölgelerinin dürbünle gözetlenmesi, bu amaçla görevlendirilmiş olanlar dışında bölgenin fotoğraf ve filminin çekilmesi, harita, resim ve krokisinin yapılması, not alınması veya harita uygulaması gibi faaliyetlerde bulunmak ve bölgenin savunma ve güvenlik tedbirlerini aksatacak, bozacak ve açıklayacak cihazlar kullanmak yasaktır.

Kaynak: www.tbmm.gov.tr


Haberin kaynağı : http://www.macahelbizimdir.org
Macahel Bizimdir İnisiyatifi